تاسیس : 1351

انواع کباب

1

پلو کباب با مخلفات

پلوکباب محلی رستوران اردشیر با مخلفات کامل اصیل گیلانی اشپل - باقالی - مغزگردو - زیتون پرورده - ماست محلی - کره محلی - پیاز نوشیدنی


3

پلو کباب ترش با مخلفات

پلوکباب ترش رستوران اردشیر با مخلفات کامل اصیل گیلانی اشپل - باقالی - مغزگردو - زیتون پرورده - ماست محلی - کره محلی - پیاز نوشیدنی