آقای شهاب حسینی مهمان رستوران اردشیر

photo_2016-04-21_17-43-16

photo_2016-04-21_17-43-23

سید شهاب الدین حسینی عزیز به همراه عوامل فیلم “چهارشنبه” روز اول اردیبهشت مهمان رستوران اردشیر بودند