آقای شهاب حسینی مهمان رستوران اردشیر

سید شهاب الدین حسینی عزیز به همراه عوامل فیلم “چهارشنبه” روز اول اردیبهشت مهمان رستوران اردشیر بودند